2024 yılı tüp bebek laboratuvarı için sarf malzeme satın alım ihalesi

2024 YILI TÜP BEBEK LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

İlan Sahibi: İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Numarası: ILN01953307
Şehir: İZMİR
İlçe: Balçova
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.12.2023 10:00
İhale Kayıt No: 2023/1465398

2024 yılı tüp bebek laboratuvarı için sarf malzeme satın alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.12.2023
3
A+
A-

2024 YILI TÜP BEBEK LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1465398
1-İdarenin
a) AdıDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) AdresiInciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi No:56 35340 BALÇOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası2324122410 – 2324122199
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı2024 YILI TÜP BEBEK LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarıTÜP BEBEK LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMI (16 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESI TIBBI SARF DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihiSÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ FAX NUMARASINA VEYA ELEKTRONIK POSTA ADRESINE YAPILACAK RESMİ SİPARİŞ YAZISI İLE YAPILACAK BİLDİRİMLERDE BELİRTİLEN TESLİM TARIHINE ISTINADEN 31.12.2024 TARIHINE KADAR PEYDER PEY TESLIMAT YAPILACAKTIR
d) İşe başlama tarihiSÖZLEŞMENIN IMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati27.12.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)DOKUZ EYLUL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TEKNIK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TİTUBB/ÜTS/CE KAYDI OLMALIDIR.KAPSAM DISI OLAN URUNLER BEYAN EDILMELIDIR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
TÜM KALEMLER İÇİN NUMUNE ISTENMEKTE OLUP İHALE TARIH VE SAATİNDEN SONRA 48 SAAT İÇİNDE SATINALMA BIRIMINE İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDİLMELİDİR.ÜRÜNLERİN ÜZERINE SIRA NO,FİRMA ADI TEK TEK YAZILMALIDIR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.