Arıza giderim hizmeti alım ihalesi

Arıza giderim hizmeti alınacak

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
ARIZA HİZMET ALIM İŞLERİ

İlan Sahibi: BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Numarası: ILN01953468
Şehir: İSTANBUL
İlçe: Kağıthane
Semt-Mahalle: HÜRRİYET MAH. / ÇAĞLAYAN
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü: Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.12.2023 11:00

Arıza giderim hizmeti alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.12.2023
1
A+
A-

Şirketimiz Sorumluluk Sahasında bulunan, aşağıda grup numaraları belirtilen Arıza Hizmetleri Açık ihale usulü ihale edilecektir.
 

SIRA NOGRUP NO
İŞİN ADI
 
1BEDAŞ-2024-YERÜSTÜ ARIZA-01İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI AVCILAR VE ESENYURT İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERÜSTÜ ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
2BEDAŞ-2024-YERÜSTÜ ARIZA-02İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI BAKIRKÖY, BEŞYOL, GÜNGÖREN VE SEFAKÖY İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERÜSTÜ ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
3BEDAŞ-2024-YERÜSTÜ ARIZA-03İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI BAYRAMPAŞA, BEYAZIT VE GAZİOSMANPAŞA İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERÜSTÜ ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
4BEDAŞ-2024-YERÜSTÜ ARIZA-04İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI BEYOĞLU, ÇAĞLAYAN VE SARIYER İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERÜSTÜ ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
5BEDAŞ-2024-YERÜSTÜ ARIZA-05İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI ARNAVUTKÖY, KUMBURGAZ VE SİLİVRİ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERÜSTÜ ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
6BEDAŞ-2024-YERALTI ARIZA-01İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI AVCILAR VE ESENYURT İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERALTI ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
7BEDAŞ-2024-YERALTI ARIZA-02İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI BAKIRKÖY, BEŞYOL, GÜNGÖREN VE SEFAKÖY İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERALTI ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
8BEDAŞ-2024-YERALTI ARIZA-03İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI BAYRAMPAŞA VE BEYAZIT İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERALTI ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
9BEDAŞ-2024-YERALTI ARIZA-04İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI BEYOĞLU, ÇAĞLAYAN VE SARIYER İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERALTI ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
 
10BEDAŞ-2024-YERALTI ARIZA-05İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI ARNAVUTKÖY, GAZİOSMANPAŞA, KUMBURGAZ VE SİLİVRİ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ AG-OG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ YERALTI ARIZA GİDERİM HİZMET İŞLERİ
11BEDAŞ-2024-ANA ARTER ARIZA-01İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI ANA ARTERLER, ALTGEÇİT, MEYDAN VE BAĞLANTI YOLLARINDA AYDINLATMA TESİSLERİNİN ARIZA GİDERİM HİZMET ALIM İŞİ  
 

1-Şirketin:
a) Adresi: Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane -İSTANBUL
b) Tel: 0 212 311 81 25
c) Elektronik Posta Adresi: halilibrahim.cemberci@bedas.com.tr
d) Kayıtlı Elektronik Posta: bogazici.satinalma@hs02.kep.tr
                                                                           
2-İhale Konusu Hizmet İşinin:
a)İşin Yapılacağı Yer: İstanbul Avrupa Yakası
b)İhalenin Yapılacağı Yer:      Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane -İSTANBUL, 2.Kat Toplantı Salonu
c)İhale Tarih ve Saati:   28.12.2023 Perşembe Günü Saat:11:00
d) İşin Süresi            :   31.12.2024               

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
3.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3.1.3. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge.
3.1.4. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz. Geçici Teminat Nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir.
3.1.5. İhale konusu işlerde alt yüklenici çalıştırılamaz.
3.2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.2.1.Teklif edilen bedelin %190’ı tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yâda serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
3.2.2. İstekli 2021 ve 2022 yıllarına ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile teklif verdiği en yüksek grubun %190’ı oranında ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri düzenleyerek YMM veya SMM onaylı olarak teklif ile birlikte verecektir.
Ayrıca 2021 ve 2022 yıllarına ait bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş olduğunu gösterir bağımsız denetim raporunu sunması gerekir. 
3.2.3. Teklif sahibinin, ihale ilan tarihinden sonra alınmış, SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen belgeler sunulacaktır.
3.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.3.1. İş deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kesin Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesini sunacaklardır.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 12 (Oniki) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak teklif bedelinin %140’ı kadar olacaktır.
Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları, Küçük Ek Tesisler, Yer Altı Kablolama İşleri, Yapı Bağlantı Hattı yenileme ve AG-YG Elektrik Tesis İşleri, AG-YG Elektrik Tesislerinde Yeraltı veya Yerüstü Arıza Onarım Bakım işleri benzer iş olarak kabul edilir.
3.4. Personel Durumuna İlişkin Yeterliliğe esas olan belgeler:
Teklif verilen işe ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesi verilecektir.
3.5. Araç Teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin Yeterlilik Kriterleri:
Teklif verilen işe ilişkin Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir.

3.6. Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
“Yönetim sistemlerinin yeterliğine ilişkin belgelerin (ISO 9001:2015- ISO 14001:2015- ISO 27001:2013 – ISO 45001:2018) Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’

4- İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup, yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talebiniz halinde, Kayıtlı Elektronik Posta, İadeli Taahhütlü Posta ile gönderilecek olup, ya da imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.

6-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kâğıthane-İSTANBUL 2.Kat Toplantı Salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

7- İhaleye İş ortaklığı ve/veya adi ortaklık olarak teklif verilebilir, Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.