Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır. Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI İÇİN TELEFON SANTRALLERİ BAKIM ONARIMI,ALARM SİSTEMİ VE İZLEME MERKEZİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1335136

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır. Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.11.2023
Düzenleme: 27.11.2023 22:21
5
A+
A-
  • İlan Sahibi: KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: ILN01939043
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Kadıköy
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
  • İhale Türü: Kiralama ve Hizmet Alımı
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.12.2023 11:00
  • İhale Kayıt No: 2023/1335136

1-İdarenin

a) AdıKADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) AdresiHASANPASA FAHRETTIN KERIM GÖKAY 34722 Kadıköy/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası542 50 00 – 2164143885
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı2024 YILI İÇİN TELEFON SANTRALLERİ BAKIM ONARIMI,ALARM SİSTEMİ VE İZLEME MERKEZİ
b) Niteliği, türü ve miktarıBelediyemize ait telefon santrallerinin 12 ay süreyle malzeme dahil bakımı onarımı ile işler halde tutulması ile 12 ay süreyle çeşitli birimlerimiz için alarm hizmeti verilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerKadıköy Belediye Başkanlığı Merkez Binası ve Bağlı Dış Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati19.12.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Kadıköy Belediye Başkanlığı Fahrettin Kerim Gökay caddesi 4.Kat İhale Komisyon Odası no:2 Hasanpaşa/Kadıköy

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre yapılmış olan Telefon Santrali Bakım Onarımı veya Alarm Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.