Bartın İli Amasra Belediye Başkanlığı zabıta memuru alım ilanı

Bartın İli Amasra Belediye Başkanlığı zabıta memuru alım ilanı

İlan Sahibi: AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: DPB843496
Şehir: BARTIN
İlçe: Amasra
İlan Türü: PERSONEL ALIMI
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 18.12.2023
Başvuru Süresi: 05/02/2024-09/02/2024 tarihleri arasında

Bartın İli Amasra Belediye Başkanlığı zabıta memuru alım ilanı
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
1
A+
A-

Bartın İli Amasra Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Bartın ili Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

S.NoKadro ÜnvanıKadro SınıfıKadro DerecesiKadro AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1Zabıta MemuruGİH91-İşletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, yerel yönetimler lisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek/ KadınP360
2Zabıta MemuruGİH91-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
– YDS (İngilizce) sınavında en az (E) seviyesinde puan almış olmak.
-En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek/ KadınP360

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin    yukarıda    belirtilen    boş    zabıta    memuru    kadroları    için    yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  40  ıncı  maddesi  ile  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
•  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
•  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  beden  ve  akıl  hastalığı  veya  bedensel engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2 – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen zabıta memuru kadroları için; mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  lisans  2022-KPSSP3  türünde  Kamu  Personeli  Seçme Sınavından  KPSS  alım  yapılacak  unvanların  karşısında  belirtilen  puan  türlerinden,  belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
•  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• Tablonun nitelik kısmında belirtilen unvan için İngilizce YDS’de en az (E) düzeyinde puan  almış  olmak  veya  buna  denk  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  bir  belgeye sahip olmak.
•  13/10/1983  tarihli  ve  2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanunu  hükümlerince  verilen  ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru    formu    Kurumumuzdan    veya    Belediyemizin    www.amasra.bel.tr    internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
•   Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   Kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi,
•  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•  Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
•  Hangi  kadroya  başvuracağına  dair  dilekçe,  (Adaylar  şartlarını  sağladığı  yalnızca  bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

4 – BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
• Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
•  Yukarıda  sayılan  başvuru  belgelerini  05/02/2024-09/02/2024  tarihleri  arasında  mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşler Müdürlüğü; Kum Mahallesi Küçük Liman Cad. No:2 Amasra/ BARTIN adresine şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
•  Adayların  boy  ve  kilo  ölçümü  başvuru  tarihleri  arasında  başvurunun yapıldığı adreste yapılacaktır.
•  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
c)  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların       değerlendirilmesini       müteakip       19/02/2024       tarihinde       Belediyemizin www.amasra.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d)   Başvuruları  kabul  edilip   sınava  çağrılan  adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   ‘’Sınav   Giriş   Belgesi’’ Belediyemizin (www.amasra.bel.tr) resmi internet adresinden temin edilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e)    Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde bulunulmayacaktır.

6 – SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 26-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Saat 09:00’da başlamak üzere Amasra Belediyesi Ana Hizmet  Binası  3.  Katı  Toplantı  Salonunun  yer  aldığı  Kum  Mahallesi  Küçük  Liman  Cad.  No:2
Amasra/ BARTIN adresinde yapılacaktır.

Sözlü   ve   uygulamalı   sınav,   aynı   gün   içerisinde   bitirilemez   ise   ertesi   gün   devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7 – SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a)  Sözlü  sınav;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri ve  İnkılâp  Tarihi,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
e)  Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
f)  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.amasra.bel.tr) ilan edilecektir.
g)  Sınav  Kurulu;  sınav  sonunda  personel  alımı  için  ilana  çıktığı  kadrolardan,  başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
h)  Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir şekilde   gerçeği   sakladığı   tespit   edilenlerin   sınavları   geçersiz   sayılır   ve   bunların   atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
i)  Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyemizin  internet  adresinde  (www.amasra.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.    

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.