Din

Ğaşiye suresi, ahirette cennetliklerin ve cehennemliklerin durumlarını tasvir eden ayetleri ile bilinir. Surede cennetliklerin nimetleri ve cehennemliklerin azapları detaylı bir şekilde anlatılır. Cennetliklerin durumunu anlatan ayetlerden bazıları: Cehennemliklerin durumunu anlatan ayetlerden bazıları: Ğaşiye suresinin yanı sıra, Kuran’da ahiretteki cennet ve cehennem tasvirlerini anlatan birçok sure bulunmaktadır. Bu surelerden bazıları:
17.03.2024
0
2
Ebrehe’nin ordusunun ebabil kuşları ile helak edilmesi Fil Suresi‘nde anlatılmaktadır. Fil Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir ve 5 ayetten oluşmaktadır. Sure, adını Ebrehe’nin ordusunun Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye yaptığı seferden ve bu sefer sırasında ebabil kuşları ile helak edilmelerinden almıştır. Fil Suresi’nin mealine baktığımızda şu şekildedir: 1. Fil ile (Mekke’ye)...
17.03.2024
0
1
Adının kelime manası bal arısı olan sure Nahl Suresi‘dir. Nahl Suresi, 16. suredir ve 128 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirilmiş olan son üç ayetin dışındakilerin Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Sure, ismini 68. ayette geçen ve “bal arısı” anlamına gelen “nahl” kelimesinden almıştır. Nahl Suresi’nde bal arıları ile ilgili ayetler: Bu...
17.03.2024
0
0
Hangi surede secde ayeti yoktur? A) NemlB) AlakC) FurkanD) Bakara Doğru cevap D) Bakara suresidir. Bakara suresinde secde ayeti bulunmamaktadır. Secde ayeti bulunan sureler şunlardır: Not: Secde ayetlerini okumak, secde yapmayı gerektirir. Secde, Allah’a olan saygıyı ve teslimiyeti gösteren bir ibadettir.
17.03.2024
0
0
REKLAM ALANI
Yaklaşık 100 ayet boyunca bir peygamber kıssasının anlatıldığı sure Yusuf Suresi‘dir. Bu surede Hz. Yusuf’un hayatı, kardeşleri tarafından kuyuya atılması, Mısır’a götürülmesi, zindana girmesi ve nihayetinde Mısır’ın maliyesine bakan olması gibi birçok olay detaylı bir şekilde anlatılır. 111 ayetten oluşan Yusuf Suresi, Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan...
17.03.2024
0
0
Kadir Suresi, Kuran-ı Mucizül Beyan’ın 97. suresidir. Kadir Suresi, 5 ayetten oluşan ve Mekke’de indirilmiş bir suredir. Bu surenin adı, “Kadir Gecesi”nin faziletinden bahsetmesinden dolayı “Kadir” olarak konulmuştur. Kadir Suresi’nde Kadir Gecesi’nin faziletinden, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğundan, bu gecede meleklerin ve Cebrail’in yeryüzüne indiğinden bahsedilir.
17.03.2024
0
1
Adının kelime manası kuşluk vakti olan, 11 ayetlik sure Duhâ suresidir. Duhâ suresi, Mekke’de nazil olmuştur. Sure, Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiylerden sonra bir süre vahiy gelmemesi üzerine Hz. Muhammed’in yaşadığı üzüntüyü ve Allah’ın onu teselli etmesini konu alır. Surenin ilk ayetleri şöyledir: “Kuşluk vaktine, / Sakinleşen gündüze and olsun...
17.03.2024
0
1
Fetih suresi, Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, Mekke’nin fethinden önce nazil olmuştur. Surede, Hudeybiye Antlaşması’nın bir zafer olarak yorumlanması ve Mekke’nin fethinin müjdesi yer alır. Fetih suresinin iniş tarihi konusunda farklı rivayetler olmakla birlikte, en sahih rivayete göre surenin Hicretin 8. yılında, Hudeybiye Antlaşması’ndan bir ay sonra nazil olduğu kabul edilir....
17.03.2024
0
0
Kuran’ı Kerim’in son suresi Nas Suresi‘dir. 6 ayetten oluşan Nas Suresi, Mekke’de inmiştir. Fakat, en son inen ayet konusunda farklı rivayetler mevcuttur. Bazı rivayetlere göre en son inen ayet Bakara Suresi’nin 281. ayeti olan “Allah’a döneceğiniz o günden sakının.” ayetidir. Diğer rivayetlere göre ise en son inen ayet Nisa Suresi’nin...
17.03.2024
0
0
“Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur” ayeti Mâide Suresi’nin 32. ayetinde geçmektedir. Ayetin tam metni: “Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.” Bu ayetin tefsiri:...
17.03.2024
0
1
Sünnete uymada hassas olan biri için, namazın birinci rekatında İhlas Suresi’ni okuduktan sonra ikinci rekatta Felak Suresi’ni okuması daha uygundur. Sebebi:
17.03.2024
0
0