Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

İlan Sahibi: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İlan Numarası: YOK848301
Şehir: KAYSERİ
İlan Türü: PERSONEL ALIMI

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
0
A+
A-

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA CANLI MODEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU TARİHİ: 18/12/2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 02/01/2024
Üniversitemiz   Rektörlüğü   Güzel   Sanatlar   Fakültesi   bünyesinde   65   7sayılı   Devlet Memurlar ı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden  karşılanmak  üzere;  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Karar  ı  ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi uyarınca (1  yıldan  az  süreli  veya  mevsimlik  çalışma)  gereğince  2024  y  ılı  Eğitim-Öğretim  faaliyetleri kapsamında 2024 mali yılı ile sınırlı çalıştırılmak üzere 2 (iki) kadın ve 2 (iki) Erkek olmak üzere
4 (Dört) sözleşmeli canlı model alınacaktır.

UnvanıBaşvuru KoduPozisyon AdediÖğrenim DurumuCinsiyetAranılan nitelikler
Canlı ModelCM012 (İki)LisansKadın1-   Yükseköğretim   kurumlarının   lisans   programlarının birinden mezun olmak.
2-  KPSS  şartı  aranmamaktadır,  asıl  ve  yedek  adaylar sözlü sınav sonucuna göre belirlenecektir.
3- Vücut bütünlüğüne sahip olmak.
4-   Uzun   ve   hareketsiz   duruşlar   için   elverişli   sağlık durumuna  sahip  ve  dayanıklı  olmak.  (Tam  Teşekküllü Hastaneden   alınmış   sağlık   raporu   ile   belgelenmesi gerekmekte   olup,   göreve   başlaması   uygun   görülen adaylardan istenilecektir.)
Canlı ModelCM022 (İki)LisansErkek

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR A- GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 4- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6-  Tercih  edilecek  pozisyonun  karşısında  yer  alan  öğrenim  düzeyinden  mezun  olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
8-  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  6’ncı  maddesi  gereği  “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)
10- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl ve yedek adaylar sözlü
sınav sonucuna göre belirlenecektir.

B. ÖZEL ŞARTLAR:
Yukarıda belirtilen genel şartlar ve aranılan niteliklere ilave olarak Sözleşmeli  Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların   Ek  8.   Maddesi   gereğince  hizmet   gereği  olarak  müracaat sahiplerinin aşağıda belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir.
1- İlanın müracaat bitimi tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 45 yaşından gün almamış olmak.

C. ÇALIŞMA ŞARTLARI
1-  İstihdam  edilecek  canlı  model  2024  yılı  için  eğitim-öğretim  faaliyetleri  kapsamında 2024 mali yılı ile sınırlı çalıştırılacaktır.
2-  Çalışma  süresi;  Eğitim  ve  öğretim  süresiyle  sınırlı  olmak,  ilgili  sınav  ve  ders programlarıyla  uyumlu  olmak  ve  günde  5  saati  geçmemek  kaydıyla  2024  mali  yılı  ile  sınırlı olacaktır.
3-  İstihdam  edilecek  canlı  modelin  mali  ve  sosyal  haklara  ilişkin  işlemleri  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde düzenlenecektir.

D. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1. Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren
15  gün  içinde  (mesai  bitimine  kadar)  Erciyes  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı  İdari Personel ve Kadro Şube Müdürlüğüne istenilen belgeler ile birlikte (noter veya resmi kurumlarca onaylı)  şahsen  veya  posta  ile  başvuru  yapılacaktır.  Onaysız  belge  ibraz edenlerin  müracaatlar  ı değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari İşler ve Kadro Şube Müdürlüğü Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / KAYSERİ
E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://www.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) kat  ı  kadar  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  kazananlardan  başvuran  olmadığı  takdirde  veya aranan  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  kazananlardan  sırasıyla  yerleştirme yapılacaktır.
Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazananlar  için  sınav  yeri  ve  zamanı  Üniversitemiz  web sayfasından ayrıca duyurulacak olup, müracaat sahiplerinin duyuruları takip etmeleri rica olunur.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi (Barkodlu e-Devlet Çıktısı veya Onaylı Fotokopisi) 2- Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı (Onaylı Fotokopisi)
3-  Erkek  Adaylar  için  Askerlik  Durum  Belgesi  (Barkodlu  e-Devlet  Çıktısı  veya  Onaylı Fotokopisi)
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş Fotoğraf 2 Adet
5- Adli Sicil Kaydı (Barkodlu e-Devlet Çıktısı Güncel Tarihli)
6- Canlı Model Başvuru Formu 1 Adet (Müracaat s ırasında başvuru yapılan biriminden veya Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden Temin Edilebilir.)
7- Yerleştirilmeye Hak Kazanan Adaylardan “Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı” olduğu ibaresini içeren Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu İstenecektir.                          

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.