Güç kaynağı temini ihalesi

Güç kaynağı temini yapılacaktır

İlan Sahibi: İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)
İlan Numarası: ILN01952437
Şehir: İSTANBUL
İlçe: Merkez
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.01.2024 10:00
İhale Kayıt No: 2023/1421090

Güç kaynağı temini ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
1
A+
A-

5 KALEM KESİNTİSİ GÜÇ KAYNAĞI TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
5 Kalem Kesintisi Güç Kaynağı Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1421090
1-İdarenin
a) AdıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
b) Adresiİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası2124142000-2124142138 – 2126351193-2124142025
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı5 Kalem Kesintisi Güç Kaynağı Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı5 Kalem Kesintisiz Güç Kaynağı Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerİ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi /Teknik Hizmetler Amirliği
ç) Süresi/teslim tarihiTaraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren tüm kalemler için 30 takvim günü içerisinde tek seferde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Teknik Hizmetler Amirliği deposu’na teslim edilecektir. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihiTaraflarca sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati03.01.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa – Fatih / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale komisyonunca değerlendirilmek üzere Teknik Şartname de istenen numuneyi belirtilecek süre içerisinde teslim tutanağıyla teknik hizmetler amirliğine teslim etmelidirler. Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ihale sonrasında sunulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı beliritilerek, kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirilmesi açısından muhafaza edilecektir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm KısımlarBelge AdıAçıklamaFirmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi koduİdari Şartname 7.5.4 – İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)’den Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeTS ve ISO Belgeleriİstekli firma, TS 12040, TS 12643, ISO 9001 belgesini ihale dosyasında sunacaktır.TSE Hizmet Yeterlilik BelgesiTeklif verecek firmaların Kesintisiz Güç Kaynağı konusunda TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.