İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale ile büfeyi kiraya verecek

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan büfenin kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale ile büfeyi kiraya verecek
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.11.2023
2
A+
A-
  • İlan Sahibi: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • İlan Numarası: ILN01939282
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Fatih
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.12.2023 11:15
  • İhale Kayıt No: 7052
  • Metrekare: 28

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan büfenin kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 7052
2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, Kağıthane ilçesi, Merkez Mahallesi, 0 ada, 76 parsel güneyi (M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Kağıthane Durağı) Mermerciler Sokak ana arterine cepheli kms alan üzerindeki 28 m² alanlı büfenin, 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi
3) Muhammen Bedel: 18.200.-TL + KDV/AY (655.200.-TL + KDV/3 YIL)
4) Geçici Teminat: 19.656.-TL
5) Kira Süresi: 3 Yıl
6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati: 11 Aralık 2023 Saat: 14:00
7) İhale Tarihi ve Saati: 13 Aralık 2023 Saat: 11:15    
8) İhalenin Yapılacağı Yer::  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/Fatih/İstanbul
9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer: Emlak Şube Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul
10) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer               :  İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir ya da aynı adreste ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 33 99  Fax: 0212 449 51 33
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12.1.  Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
12.1.1Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti
12.1.2.Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (adres beyanı)
12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.3.a.)  ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,12.1.4. İmza Sirküleri.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
12.1.6. İhale dökümanı satın alındığına dair belge, (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
12.1.7. 2022 yılı net satışlar toplamının 325.000.000.-TL ve üzerinde olduğuna dair belge,
12.1.8. 2022 yılı bilanço aktif büyüklüğünün 30.000.000.-TL ve üzerinde olduğuna dair belge,
12.1.9. Vergi Dairesine kayıtlı şube sayısının 40 ve üzerinde üzerinde olduğuna dair belge,
12.1.10.100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye ve üzeri olduğuna dair belge,
12.1.11.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
           Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. İstenilen Tüm Belgelerin noter tasdikli olması gerekmekedir.
12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.2.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
12.2.2. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti,
12.2.3. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),
12.2.4.  Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.
       a)  Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
      c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.5.a.)  ve (12.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
12.2.6. İmza Sirküleri.
      a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
      b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
      c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
          Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 11 Aralık 2023 saat: 14:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır
18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 13 Aralık 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  
19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.