Kara yolu işleri yapım ihalesi

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sahibi: KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01950704
Şehir: İSTANBUL
İlçe: Küçükçekmece
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Yapım İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.01.2024 10:00
İhale Kayıt No: 2023/1462358

Kara yolu işleri yapım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.12.2023
1
A+
A-

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geometrik Yolların Bakım Onarım ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1462358
1-İdarenin
a) AdıKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) AdresiHALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI NO KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası2124110670 – 2124110671
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) AdıGeometrik Yolların Bakım Onarım ve Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı31 kalem inşaat imalat nakliye yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerİstanbul ili Küçükçekmece belediye Başkanlığı sınırları dahilindeki ana ve tali yollar
ç) Süresi/teslim tarihiYer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati02.01.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANALIĞI 3. kat Fen İşleri Müdürlüğü ihale bürosu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin A grubu V grup işler benzer iş olarak kabul edilir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek mühendislik ve mimarlık bölümü İnşaat Mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 – %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 – %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır Sıra No İdare Poz No Tanımı Birim Puanlama 2 KÇ 02 MAKİNE İLE HER DERİNLİKTE VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZISI. m3 1 3 KÇ 03 BETON SANTRALİNDEN SATIN ALINAN C 16/20 BETONU. m3 3 5 KÇ 05 TRAVERTEN LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI. m2 3 6 KÇ 06 ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI. m2 3 7 KÇ 07 BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI.(6 CM) m2 3 8 KÇ 08 BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI.(8 CM)) m2 3 9 KÇ 09 BAHÇE TİPİ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ.(70x20x10 EBATLARINDA) mt 1 10 KÇ 10 MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR ELEMANI DÖŞENMESİ.(35 x 35 x 15 h=38 CM) ad 2 11 KÇ 11 MİNERAL YÜZEYLİ DEMİRLİ OVAL SINIR ELEMANI DÖŞENMESİ.(70X30X15 H=53 CM) mt 2 12 KÇ 12 BETON BORDÜR DÖŞENMESİ.(70x30x15 CM) mt 2 17 KÇ 17 BETON BÜZ DÖŞENMESİ.( Ø 200 MM ÇAPINDA) mt 1 18 KÇ 18 BETON BÜZ DÖŞENMESİ.( Ø 300 MM ÇAPINDA) mt 1 19 KÇ 19 YAĞMURSUYU IZGARA MENHOLÜ. ad 1 20 KÇ 20 MEVCUT BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ. m2 3 22 KÇ 22 HER TÜRLÜ TRETUVAR SÖKÜLMESİ. m2 1 26 KÇ 26 GRANİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI. m2 3 29 KÇ 29 ANDEZİT BORDÜR DÖŞENMESİ. mt 3 30 KÇ 30 MEVCUT 4 CM KALINLIĞINDA DOĞAL MALZEMENİN DÖŞENMESİ. m2 1 31 KÇ 31 STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ. m3 3 TOPLAM PUAN 40 A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %90 – %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.