Karayolu işleri yapım ihalesi

Karayolu işleri yaptırılacaktır

İlan Sahibi: AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01951292
Şehir: İSTANBUL
İlçe: Avcılar
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Yapım İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.01.2024 10:00
İhale Kayıt No: 2023/1467882

Karayolu işleri yapım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
0
A+
A-

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Avcılar İlçesi Genelinde 2024 Yılı Yol Bakım, Onarım, Tamirat ve Yenileme Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1467882
1-İdarenin
a) AdıAVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) AdresiNaim Süleymanoğlu Sokak No:10 34310 Ambarlı Mah. AVCILAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası2124446989 – 2126956227
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) AdıAvcılar İlçesi Genelinde 2024 Yılı Yol Bakım, Onarım, Tamirat ve Yenileme Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı75000 m² parke taş yol yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerAvcılar İlçesi Sınırları içerisinde.
ç) Süresi/teslim tarihiYer tesliminden itibaren 242 (İkiYüzKırkİki) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati09.01.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)AVCILAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ŞANTİYE) İHALE KOMİSYON TOPLANTI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİN (A) ALT YAPI İŞLER V. GRUP KARAYOLLARI İŞLERİ (ALTYAPI + ÜST YAPI) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
SIRA NO POZ NO TANIM BİRİM PUAN 1 15.115.1201 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması M3 1 2 15.115.1202 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması M3 1 3 15.125.1003 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması M3 1 4 15.160.1001 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) TON 1 5 15.160.1002 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) TON 1 6 15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON 1 7 15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON 1 8 15.185.1005 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) M3 1 9 15.210.1002 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması M3 1 10 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması KG 1 11 15.560.1003 Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklılğı minimum 600 mm) AD 1 12 19.100.2410 Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması M3 1 13 43.526.1102 ø 200 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 1 14 43.526.1105 ø 500 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 1 15 43.526.1141 ø 600 MM MUFLU BETONARME KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 1 16 43.560.1410 ÇIKIŞ ÇAPI ø 500 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) AD 1 17 43.560.1413 ÇIKIŞ ÇAPI ø 600 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) AD 1 18 43.560.1451 PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,60 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) AD 1 19 43.560.1452 PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,35 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) AD 1 20 43.560.1455 PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,15 – 0,60 m değişken, İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) MT 1 21 43.560.1457 PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) AD 1 22 43.565.1001 PREFABRİK YAĞMURSUYU IZGARA MENHOLÜ YERLEŞTİRİLMESİ TİP 1 (G:0,75 m, U:0,71 m, Y:0,60 m, e:0,15 m (500 Dozlu, Buhar Kürlü) AD 1 23 43.610.1022 STABİLİZE(08.008)MALZ.TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILARAK TEMEL ALTI DOLGUSU YAPILMASI M3 1 24 43.635.1042 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI MT 1 25 43.635.1044 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI M2 1 26 43.650.1001 BETON YOL SÖKÜMÜ M3 1 27 43.650.1004 HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ M2 1 28 43.665.1051 KANALİZASYON İNŞAATLARINDA KULLANILAN SFERO DÖKÜM,ÇERÇEVELİ BACA KAPAĞININ YERİNE KONULMASI (İller Bankası, KNL-TP-23/C Tip Projesine Uygun boyut ve özelliklere sahip, 55 kg’lık) AD 1 29 43.665.1055 KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA KULLANILAN SFERO DÖKÜM,ÇERÇEVELİ IZGARANIN YERİNE KONULMASI (İller Bankası, KNL-TP-12 Tip Projesine Uygun boyut ve özelliklere sahip, 80 kg’lık) AD 1 30 74.050.0005 HER CİNS DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAAT YIKIMI M3 1 31 AVC.01 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat,renk ve desende) (Taş Nakli Dahil) M2 2 32 AVC.02 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat,renk ve desende ) (Taş Nakli Dahil) M2 2 33 AVC.03 8 cm yüksekliğinde renkli kumlamalı beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) (Taş Nakli Dahil) M2 1 34 AVC.04 6 cm yüksekliğinde renkli kumlamalı beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) (Taş Nakli Dahil) M2 1 35 AVC.05 40 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü her renk beton oluk taşı döşenmesi ( Oluk Nakli Dahil) MT 2 36 AVC.06 Baca Kapaklarının Yol Kotuna Getirilmesi AD 1 37 AVC.07 Yağmursuyu Izgara Kapaklarının Yol Kotuna Getirilmesi AD 1 38 AVC.09 70x30x15 cm Boyutlarında Beton Bordür Döşenmesi (Bordür Nakli Dahil) MT 1 39 AVC.10 50X20X10 cm Boyutlarında Limonluk Bordür Döşenmesi (Bordür Nakli Dahil) MT 1 40 KGM/18.190 KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M3 1 41 V.0711 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması KG 1 42 SNBF.10 Moloz taş nakli M3 1 43 SNBF.20/B Herçeşit b.a. düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük,rumeli) TON 1 44 SNBF.23/B Her çeşit saç nakli (ereğli) (rumeli yakası) TON 1 45 SNBF.24 Hasır çelik nakliyesi TON 1 46 SNBF.25 Çimento nakli (normal) TON 1 47 SNBF.27 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli TON 1 TOPLAM : 50 PUAN A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “Kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TP: 50 Puan) Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif Puanı TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İstekli teklif fiyatı, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 50 PUAN) Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 – %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 – %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır. A.3. Toplam puan (TTP) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TTP = TP + KTP A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.” NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.