Kırtasiye malzemeleri satın alım ihalesi

3 GRUP KIRTASİYE MALZEMESİ, YAZICI SARF MALZEMESİ VE MUHTELİF ÜRÜNLER ALIMI
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlan Sahibi: TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İŞKUR)
İlan Numarası: ILN01952685
Şehir: ANKARA
İlçe: Yenimahalle
Semt-Mahalle: EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.12.2023 10:00
İhale Kayıt No: 2023/1478060

Kırtasiye malzemeleri satın alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
Düzenleme: 18.12.2023 14:27
2
A+
A-

3 Grup Kırtasiye Malzemesi, Yazıcı Sarf Malzemesi ve Muhtelif Ürünler Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1478060
1-İdarenin
a) AdıTÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) AdresiEmniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası3122163760 – 3122163759
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı3 Grup Kırtasiye Malzemesi, Yazıcı Sarf Malzemesi ve Muhtelif Ürünler Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı3 Grup Kırtasiye Malzemesi, Yazıcı Sarf Malzemesi Ve Muhtelif Ürünler Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerTürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/Ankara
ç) Süresi/teslim tarihiÜrünler, sözleşme imzalanmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde şartnamede belirtilen sayı ve özelliklere uygun olarak İdareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihiSözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati26.12.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Kat:12 Yenimahalle/Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.