Laboratuvar hizmeti alım ihalesi

2024 YILI BİYOKİMYA SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUAR HİZMET ALIMI
DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İlan Sahibi: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İlan Numarası: ILN01952743
Şehir: İZMİR
İlçe: Konak
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.01.2024 10:00
İhale Kayıt No: 2023/1485233

Laboratuvar hizmeti alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.12.2023
4
A+
A-

2024 YILI BİYOKİMYA SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUAR HIZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1485233

1-İdarenin
a) Adı: DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi: İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN SOK. NO:11 35220 ALSANCAK KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası: 2324116000 – 2324893136
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                                               : 2024 YILI BİYOKİMYA SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUAR HIZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı                       : 2024 YILI BİYOKİMYA SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUAR HIZMET ALIMI, TOPLAM 10 KISIM/KALEM DEN OLUŞMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         : İZMIR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHISI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI İSMET KAPTAN MH. SEZER DOĞAN SK. NO:11 KONAK/İZMİR
ç) Süresi/teslim tarihi                                : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi                                  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                                   : 08.01.2024 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMIR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHISI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI İSMET KAPTAN MH. SEZER DOĞAN SK. NO:11 KONAK/İZMİR (İ BLOK 2. KAT TOPLANTI SALONU)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 27.04.2022 TARİH VE E.722 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2022/2 SAYILI GENELGENİN 2.2. SAYILI MADDESİ GEREĞİ  “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” SUNULMASI ZORUNLUDUR.
2- TEKLİF EDİLEN HİZMETİN ALINACAĞI LABORATUVARA AİT T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ALINMIŞ RUHSAT VE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ.
3- TESTLERİN ÇALIŞILACAĞI LABORATUVARIN MEVCUT CİHAZLARININ İSİM, MODEL VE UBB KAYITLARINI, KULLANACAĞI KİTLERİN UBB KAYITLARINA AİT BELGE.
4- T.C.İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI(TİTUBB) VEYA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)’YE KAYIT OLUNDUĞUNA DAİR BELGE. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı
Açıklama
ÜTS KAYIT
TEKLİF EDİLEN ÜRÜN/CİHAZ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA İSE ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERİN ÜTS KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS KAYIT VE BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. ÜTS’DE TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ARANACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
TÜM KISIM/KALEMLER İÇİN KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE HER TÜRLÜ PUAN VE SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMETİ ALIMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ İŞLER/TEST/KİT/PUAN KARŞILIĞI CİHAZ TEMİNİ İLE İLGİLİ İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:                                                                              
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.