Site Rengi

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Çözümleri ve Cevapları

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Çözümleri ve Cevapları

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Çözümleri ve Cevapları
02.05.2022
6
A+
A-

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Çözümleri ve Cevapları

A. Aşağıdaki tabloda I. Dünya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal’in görev yaptığı yerler ve bu yerlerin Mustafa Kemal için önemini belirten ifadeler yer almaktadır. Boş bırakılan bölümlere uygun olan yerleşim yerlerini yazınız.

1. İstanbul : 31 Mart Olayı’nın çıktığı şehirdir.
2. Şam : Askerlik hayatındaki ilk görev yeridir.
3. Gelibolu : Balkan Savaşları sırasında görev yaptığı yerdir.
4. Selanik : Hareket Ordusu’nun kurulduğu yerdir.
5. Sofya : Askeri ataşe olarak çalıştığı şehirdir.
6. Trablusgarp : İlk askeri başarısını elde ettiği yerdir.

B. Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Selânik şehrinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Verilen ifadenin ilgili olduğu alana ( X ) işareti koyunuz.

Selânik Şehrinin ÖzellikleriSosyalKültürelEkonomik
1-Farklı milletlerin bir arada yaşamasıX
2-İşlek bir limanının olmasıX
3-Çok uluslu olmasıX
4-Basın, yayın hayatının zengin olmasıX
5-Farklı fikirlere açık bir yer olmasıX


C. Aşağıda, Osmanlı Devleti zamanında faaliyet gösteren ve Mustafa Kemal’in de öğrenim gördüğü bazı okullar verilmiştir. Bu okullarla ilgili soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

a. Harp Okulub. Selânik Askeri Rüştiyesic. Sıbyan Mektebi
ç. Selânik Mülkiye Rüştiyesid. Enderune. Şemsi Efendi Okulu
f. Manastır Askeri İdadisig. Mahalle Mektebih. Harp Akademisi

6-Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulları tablodaki harfleri kullanarak kronolojik olarak sıralayınız.

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar g, e, ç, b, f, a, h olarak kronolojik sıralayabiliriz.

 • g : Mahalle Mektebi
 • e : Şemsi Efendi Okulu
 • ç : Selânik Mülkiye Rüştiyesi
 • b : Selânik Askeri Rüştiyesi
 • f : Manastır Askeri İdadisi
 • a : Harp Okulu
 • h : Harp Akademisi

7-Mustafa Kemal’ in mezun olduğu okulların adını simgeleyen harfleri yazınız.

Mustafa Kemal’ in mezun olduğu okulların adını a, b, e, f, h olarak yazabiliriz.

 • a : Harp Okulu
 • b : Selânik Askeri Rüştiyesi
 • e : Şemsi Efendi Okulu
 • f : Manastır Askeri İdadisi
 • h : Harp Akademisi

8-Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü ortaokulların adlarını simgeleyen harfleri yazınız.

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü ortaokulların adlarını simgeleyen harfler b, ç olarak yazabiliriz.

 • b : Selânik Askeri Rüştiyesi
 • ç : Selânik Mülkiye Rüştiyesi

9-Mustafa Kemal’in Ömer Naci ile tanıştığı okulun adını simgeleyen harfi yazınız.

Mustafa Kemal’in Ömer Naci ile tanıştığı okulun adını simgeleyen harf f olarak yazarız.

 • f : Manastır Askeri İdadisi

10-Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin başkentinde okuduğu okulları simgeleyen harfleri yazınız.

1Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin başkentinde okuduğu okulları simgeleyen harfler a, h olarak yazabiliriz.

 • a : Harp Okulu
 • h : Harp Akademisi

Ç. Tabloda sömürgeci Avrupa Devletleri’nin I. Dünya Savaşı öncesindeki yüzölçümleri ve nüfusları, sahip oldukları sömürgelerin yüzölçümü ve nüfusları ile birlikte verilmiştir.

İngiltereFransaBelçikaHollandaAlmanya
Ülke Yüzölçümü (km²)94.000212.60011.80013.200210.000
Ülke Nüfusu45.500.10042.000.0008.300.0008.500.00067.500.000
Kolonilerin Yüzölçümü (km²)13.100.0004.300.000940.000790.0001.100.000
Kolonilerin Nüfusu470.000.00065.000.00013.000.00066.000.00013.000.000

Aşağıdaki soruları tablodaki sayısal verileri kullanarak cevaplayınız.

11-En fazla sömürge alanına sahip ülke hangisidir? Yazınız.

En fazla sömürge alanına sahip ülke 13.100.000 km² ile İngiltere’dir.

12-Nüfusu en fazla olan sömürgeci ülke hangisidir? Yazınız.

Nüfusu en fazla olan sömürgeci ülke 67.500.000 nüfus ile Almanya’dır.

13-İngiltere’nin yüzölçümünün 94.000 km² olmasına rağmen “üzerinde güneş batmayan ülke’’ olarak adlandırılmasını tablodaki verileri kullanarak açıklayınız.

İngiltere’nin yüzölçümünün 94.000 km² olmasına rağmen “üzerinde güneş batmayan ülke’’ olarak adlandırılmasının nedeni çok fazla yüzölçümüne sahip olmasındandır. Ayrıca bu sömürgeler doğudan batıya doğru olduğu için ve bu toprakları kendi toprağı saydığı için güneş sürekli bir başka ülkede görünüyordu yani sömürgeler üzerinde güneş birinde batarken diğerinde doğuyordu.

D. Aşağıda Mustafa Kemal’le ilgili verilen bilgilerin onun hangi kişilik özelliklerine ait olduğunu yandaki boşluklara yazınız.

14-Ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesi : vatanseverlik

15-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyelerinden tepki göreceğini bildiği halde İttihatçıların kongrelerinde ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini söylemesi : açık sözlülük

16-Meşrutiyet yönetimine karşı çıkan ayaklanmayı bastırmada görev alması : yenilikçilik

17-Askeri rüştiyede matematik; idadide hitabet, edebiyat, tarih; Harp Okulu ve Akademisinde siyasete ilgi duyması : çok yönlülük

E. Fransız İhtilali ile yayımlanan “Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’nde” kişilere özgürlük ve milletlere bağımsızlık verilmesi belirtilmiştir. Millet niteliğindeki her topluluğun kendi bağımsız devletini kurma hakkı olduğu açıklanmıştır. Bu durum farklı milletleri bünyesinde barındıran imparatorlukların parçalanmalarına ve dağılmalarına yol açmıştır. Osmanlı Devleti de çok uluslu yapısı ve Avrupa devletlerinin saldırıları nedeniyle milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiş, dağılma sürecine girmiştir.

Verilen bilgiden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmesinin nedenlerini yazınız.

Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapı idi yani çok fazla farklı millet yani çok fazla farklı dil konuşan insan vardı. Fransız İhtilali ile her millete bir devlet her millete bağımsızlık düşüncesinden dolayı parçalanmaya ve dağılmaya başlamıştır.

F. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

18-Fransız İhtilali’nin getirdiği ………………………… akımının etkisiyle zayıflayan Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen aydınlar ilk olarak ………………………… fikrini ortaya attılar fakat dağılmaya engel olamadılar. Böylece Balkan toplulukları Osmanlı Devleti’nden ayrıldı. Müslüman milletlerin de Osmanlı’dan kopmaması için II. Abdülhamit Dönemi’nde ………………………… fikri uygulanmıştır. Bu arada bir kültür hareketi olarak başlayan ve İttihat ve Terakki tarafından II. Meşrutiyet Dönemi’nde iç politikada ………………………… akımı uygulamaya konulmuştur. Ancak bu fikir akımlarının hiçbiri devletin dağılmasını engelleyememiştir.

Yukarıdaki boşluklara uygun olan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Millîyetçilik – Türkçülük – İslamcılık – Osmanlıcılık
B) Osmanlıcılık – Türkçülük – Millîyetçilik – İslamcılık
C) Millîyetçilik – Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
D) İslamcılık – Millîyetçilik – Osmanlıcılık – Türkçülük

Fransız İhtilali’nin getirdiği Millîyetçilik akımının etkisiyle zayıflayan Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen aydınlar ilk olarak Osmanlıcılık fikrini ortaya attılar fakat dağılmaya engel olamadılar. Böylece Balkan toplulukları Osmanlı Devleti’nden ayrıldı. Müslüman milletlerin de Osmanlı’dan kopmaması için II. Abdülhamit Dönemi’nde İslamcılık fikri uygulanmıştır. Bu arada bir kültür hareketi olarak başlayan ve İttihat ve Terakki tarafından II. Meşrutiyet Dönemi’nde iç politikada Türkçülük akımı uygulamaya konulmuştur. Ancak bu fikir akımlarının hiçbiri devletin dağılmasını engelleyememiştir. Buna göre doğru cevap c seçeneği Millîyetçilik – Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük olacaktır.

19-II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra meşrutiyete karşı olanlar tarafından İstanbul’da bir isyan çıkarıldı. “31 Mart Olayı” adı verilen rejim karşıtı bu ilk isyanı bastırmak için Selânik’ten bir ordu gönderildi. Selânik’ten yola çıkan ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu isyanı bastırdı.

Yalnızca bu bilgileri dikkate alarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hareket Ordusu’nun merkezi İstanbul’dur.
B) Mustafa Kemal yeniliklerin korunmasında önemli bir rol almıştır.
C) 31 Mart Olayı, Osmanlı Devleti’nde yönetime karşı yapılan ilk isyandır.
D) Mustafa Kemal ülke sorunlarına kayıtsız kalmamıştır.

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra meşrutiyete karşı olanlar tarafından İstanbul’da bir isyan çıkarıldı. “31 Mart Olayı” adı verilen rejim karşıtı bu ilk isyanı bastırmak için Selânik’ten bir ordu gönderildi. Selânik’ten yola çıkan ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu isyanı bastırdı. Bu bilgileri dikkate alarak Hareket Ordusu’nun merkezi İstanbul’dur yargısına ulaşılamaz. Doğru cevap a seçeneği Hareket Ordusu’nun merkezi İstanbul’dur olacaktır.

20-Mustafa Kemal, İtalya’nın sömürge elde etmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak o bölgeye gitti. Buradaki yerli halkı örgütledi. Komutasındaki birliklerle Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı.
Bu durum Mustafa Kemal’in
I. Bağımsızlığa olan inancı
II. Teşkilatçı oluşu
III. Vatansever oluşu
IV. Liderliği
gibi özelliklerinden hangisi veya hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I
B) I, II
C) I, II, III
D) I, II, III, IV

Mustafa Kemal, İtalya’nın sömürge elde etmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak o bölgeye gitti. Buradaki yerli halkı örgütledi. Komutasındaki birliklerle Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı. Bu durum Mustafa Kemal’in bağımsızlığa olan inancı, teşkilatçı oluşu, vatansever oluşu ve liderliği özellikleri ile ilgilidir. Buna göre doğru cevap d seçeneği I, II, III, IV olacaktır.

21-Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra Sofya’ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Balkan devletlerindeki askeri gelişmeleri izlemesinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir.

Metne göre Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Balkanlardan Anadolu’ya göçler yaşandığının
B) Bölgedeki Türklerin sorunlarına duyarlı olduğunun
C) Balkan Savaşlarının kaybedildiğinin
D) Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğünün

Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra Sofya’ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Balkan devletlerindeki askeri gelişmeleri izlemesinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir. Metne göre Mustafa Kemal’in bu tutumu bölgedeki Türklerin sorunlarına duyarlı olduğunun göstergesidir. Doğru cevap b seçeneği bölgedeki Türklerin sorunlarına duyarlı olduğunun olacaktır.

22-Mustafa Kemal’in, Selânik’te (I) öğrenim gördüğü yıllarda burada farklı dillerde yazılmış kitaplar ve basılmış gazeteler zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağladı. Mustafa Kemal Manastır’da (II) öğrenim görürken Türk tarihi ve kültürü ile ilgili birçok kitap okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi vatansever şairlerden etkilendi. İstanbul (III) Harp Okulu ve Akademisindeyken arkadaşlarıyla gazete çıkarmış ve çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Sofya’da (IV) görevliyken diğer ülke diplomatlarıyla çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur.

Bu bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in bulunduğu şehirler ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) I. şehirde Mustafa Kemal zengin bir kültürel ortamda bulunmuştur.
B) II. şehir Mustafa Kemal’in düşünce hayatının gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.
C) III. şehirde Mustafa Kemal, Türk ve Batı kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur.
D) IV. şehir Mustafa Kemal’in diğer ülkelerle ilgili düşüncelerinin geliştiği yerdir.

Mustafa Kemal’in, Selânik’te (I) öğrenim gördüğü yıllarda burada farklı dillerde yazılmış kitaplar ve basılmış gazeteler zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağladı. Mustafa Kemal Manastır’da (II) öğrenim görürken Türk tarihi ve kültürü ile ilgili birçok kitap okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi vatansever şairlerden etkilendi. İstanbul (III) Harp Okulu ve Akademisindeyken arkadaşlarıyla gazete çıkarmış ve çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Sofya’da (IV) görevliyken diğer ülke diplomatlarıyla çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur. Bu bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in bulunduğu şehirler ile ilgili yapılan yorumlardan III. şehirde Mustafa Kemal, Türk ve Batı kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur yorumu yanlış yorumdur. Doğru cevap c seçeneği III. şehirde Mustafa Kemal, Türk ve Batı kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur olacaktır.

23-Aşağıdaki şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği yerlerden biridir?

A) Dimetoka
B) İstanbul
C) Selânik
D) Sofya

Selânik, Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği yerlerden biridir. Doğru cevap c seçeneği Selânik olacaktır.

G. Aşağıdaki bulmacayı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doldurunuz.

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Çözümleri ve Cevapları - 1
Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Çözümleri ve Cevapları – 1

Sorular:

1-Mustafa Kemal’in Harp Okulu ve Harp Akademisi öğrenimini gördüğü yer (İstanbul)
2-Emperyalizm, yayılmacılık (Sömürgecilik)
3-Mustafa Kemal’in askeri liseyi okuduğu yer (Manastır)
4-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı yer (Trablusgarp)
5-Mustafa Kemal’in doğduğu yer (Selanik)
6-Osmanlı Devleti’nde lise (İdadi)
7-Osmanlı Devleti’nde ortaokul (Rüştiye)
8-Anayasal ve parlamenter yönetim (Meşrutiyet)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.