Microsoft lisans kiralama ve bakım hizmeti alım ihalesi

Microsoft lisans kiralama ve bakım hizmeti alınacaktır

İlan Sahibi: FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İlan Numarası: ILN01952747
Şehir: İSTANBUL
İlçe: Şile
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü: Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.12.2023 11:00

Microsoft lisans kiralama ve bakım hizmeti alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
1
A+
A-

FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi Microsoft Lisans Kiralama ve Bakım Hizmet Alım işi FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin
AdresiFMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
Telefon ve faks numarasıTel 4440799  Fax: (216) 712 14 68
Elektronik posta adresisatin.alma@isikun.edu.tr
İhale dokümanının görülebileceği internet adresiwww.isikun.edu.tr
İhale konusu hizmetin
Niteliği, türü ve miktarıFMV Işık Üniversitesi bünyesinde kullanılmak üzere  Microsoft Lisans Kiralama ve Bakım Hizmetlerinin alım işi.
Yapılacağı yerFMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi
Süresi12 Ay
İhalenin
Yapılacağı yerFMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
Tarihi ve saati26.12.2023 11:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  1. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu.  (İç Zarfta bulunacak)
  2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.  
  3. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
  4. İSTEKLİ’nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ’ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
  5. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
  6. Vergi’’ Borcu Yoktur” Belgesi
  7. Vergi Dairesi onaylı 2021, 2022 yılı tamamı ve 2023 yılı ilk altı ayını kapsayan  Mali Tabloları ve Bilançoları
  8. SGK “Borcu Yoktur Belgesi”
  9. Çalışılan Bankalar Listesi,
  10. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
  11. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
  12. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  13. İdari Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ,(f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
  14. İSTEKLİ’nin güncel olarak  hizmeti verdiği kurum bilgileri.
  15.  İSTEKLİ’nin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İSTEKLİ tarafından teklif edilen bedelin %25’indan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşme toplamına ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir
  16. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
  17. Yasaklı olunmadığına dair Taahhütname
  18. İsteklinin İdare ile icra takibi, dava ya da cezai yargılamaya konu herhangi bir hukuki ihtilaf içinde bulunmaması gerekmektedir

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
     a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 500 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir.
            YAPI VE KREDİ BANKASI – FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ŞUBESİ
            TR800006701000000090119709
     b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresi Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.
7.İstekliler tekliflerini, teklif icmal tabloları ve mektup örneğine göre vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.