Muhtelif gıda ve ambalaj malzemesi satın alınacak

AŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE MUHTELİF AMBALAJ MALZEMESİ ALIMI

MAMAK BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sahibi: MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01953873
Şehir: ANKARA
İlçe: Mamak
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 12.01.2024 11:00
İhale Kayıt No: 2023/1502148

Muhtelif gıda ve ambalaj malzemesi satın alınacak
REKLAM ALANI
Yayınlama: 21.12.2023
0
A+
A-

AŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE MUHTELİF AMBALAJ MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1502148
1-İdarenin
a) AdıMAMAK BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) AdresiMamak Cad. No:181 Hüseyingazı Mah. MAMAK/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası03125507077 – –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) AdıAŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE MUHTELİF AMBALAJ MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarıAşevi İçin Muhtelif Gıda, Süt ve Süt Ürünleri ve Muhtelif Plastik vb. Ambalaj Malzemesi Alımı 1. Kısım: Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı : 40 Kalem 2. Kısım: Süt ve Süt Ürünleri Alımı : 6 Kalem 3. Kısım: Muhtelif Plastik vb. Ambalaj Malzemesi Alımı : 19 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerMamak Belediyesi Aşevi : General Zeki Doğan Mah. 539. Sokak Mamak/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi1. Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin talebi doğrultusundan 120 takvim günü içinde haftalık/aylık olarak; (İdare istediği taktirde teslim süresinde ve miktarında değişiklik yapabilir) 2. Kısım Süt ve Süt Ürünleri Alımı Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin talebi doğrultusundan 120 takvim günü içinde haftalık olarak; (İdare istediği taktirde teslim süresinde ve miktarında değişiklik yapabilir) 3. Kısım Muhtelif Plastik vb. Ambalaj Malzemesi Alımı Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin talebi doğrultusundan en geç 45 gün içinde ; (İdare istediği taktirde teslim süresinde ve miktarında değişiklik yapabilir) teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihiSözleşme imzalandıktan sonra işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati12.01.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Mamak Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü İdari işler Birimi Mamak Cad. No:181 Zemin Kat Mamak/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli, İdarede bulunan numuneleri görebilir ve numuneleri gördüğünü ve numuneye uygun olarak fiyat verdiğine dair taahhütnamenin aslını ve ya istekli kendi numunelerini ve ya ürüne ait katalog etiket vb. belgeleri İhale Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Teknik Şartnamelerin 5. Maddesinde belirtilen teknik özellikleri kapsayacak şekilde orijinal ambalajlarında ihaleden önce veya ihale tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İdari İşler Birimine (Hüseyingazi Mah. Mamak Cad. No:181 Mamak/ANKARA) teslim edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İstekli 1. Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı ksımına ait her türlü hazır gıda malzemesi alımı,  2. Kısım Süt ve Süt Ürünleri Malzemesi Alımı ksımına ait her türlü mandıra ve süt ürünleri malzemesi alımı, 3. Kısım Muhtelif Plastik vb.Malzemesi Alımı ksımına ait her türlü Kagıt ve ya Plastik Ambalaj malzemesi alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.