Muhtelif otobüsler için rulman satın alım ihalesi

Muhtelif otobüsler için rulman satın alınacaktır

Muhtelif otobüsler için rulman satın alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
1
A+
A-

MUHTELİF OTOBÜSLER İÇİN RULMAN SATIN ALINACAKTIR

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

47 Kalem Muhtelif Otobüsler İçin Rulman mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1465693
1-İdarenin
a) AdıESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) AdresiZafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 GAZİEMİR/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası2322935603 – 2322935616 – 2322820317 – 2322820420
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı47 Kalem Muhtelif Otobüsler İçin Rulman
b) Niteliği, türü ve miktarı47 Kalem Muhtelif Otobüsler İçin Rulman Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerYüklenici sözleşme konusu malzemeleri, İdaremizin “Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, İnönü Mahallesi, No: 500 BUCA-İZMİR” adresinde bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi– İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. – Kısmi teslimat yapılabilir.
d) İşe başlama tarihiBu sözleşmenin yürürlük tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati10.01.2024 – 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Eshot Genel Müdürlüğü Fuar İzmir 4. Kat A Kısım İhale Salonu / Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı No:2 – 35410 – Gaziemir/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
-İsteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a)İstekli adına düzenlenen Araç imalatçısı veya Ana Mal imalatçısına veya Rulman imalatçısına ait yetkili satıcı veya yetkili temsilcisi belgesi.
b)İsteklinin rulman imalatçısının yetkili satıcısının yetkili temsilcisi olması durumunda; istekli adına düzenlenen yetkili satıcıya ait alım konusu rulmanların satışı ile ilgili yetkili temsilci belgesi ile yetkili satıcının rulman imalatçısına ait yetkili satıcı belgesi.
-İstekliler yukarıda belirtilen yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgelerini Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif ettiği kaleme ait Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler – Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler kısmına beyan edeceklerdir.
-Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahibi isteklilerden Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan ettikleri (yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren) belgelerinin aslını sunmaları istenecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a. Rulman imalatçısının markası ile edilen tekliflerde, istekliler, varsa teklif ettikleri rulmanların markası ile seri numarasını  (ön ve son ekleri ile birlikte)  veya parça numarasını,
b. Araç imalatçısı veya ana mal imalatçısının markası ile edilen tekliflerde, varsa istekliler teklif ettikleri rulmana ait araç imalatçısı veya ana mal imalatçısının parça veya katalog numarasını bilgisini,
Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif ettiği kaleme ait Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler – Katalog ve/veya Fotoğraf kısmına beyan edeceklerdir.
-Sadece orijinal ibaresini ya da rulmanların markasını belirtip parça veya katalog numarasını belirtmemeleri halinde, istekliler Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif ettiği kaleme ait Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler – Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler kısmına beyan ettikleri araç imalatçısının veya ana mal imalatçısının Teknik Şartname Madde 3.1.’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.
-İstekliler; talepte belirtilen parça numaraları haricinde başka bir parça numarası ya da güncel parça numarası ile teklif vermeleri durumunda Teknik Şartname Madde 3.1’de OEM ve parça numarası ile belirtilen malzemeyi getireceğini kabul edecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.