Site Rengi

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 170

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 170

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 170

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 170

5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkasını kurma nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

Mustafa Kemal, demokrasinin gereklerinden olan siyasi parti kurma anlayışını her zaman taşıyordu. Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunu oluşturarak bu düşüncesini bir model olarak gerçekleştirdi. Mustafa Kemal, böyle davranarak aldığı kararları milletle paylaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunu son Osmanlı Mebusan Meclisinde de oluşturmak istedi. Fakat bu düşüncesini ancak Birinci Mecliste gerçekleştirebildi. Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki farklı gruplar, millî bağımsızlığı sağlamaya çalıştıkları için uzlaşabiliyorlardı. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Meclisteki gruplar arasında düşünce ayrılıkları oluşmuştu. Batılılaşma ve modernleşme yanlısı Mustafa Kemal ve taraftarlarına Birinci Grup, onların karşısında yer alan ve muhalif görüşü savunan gelenekçilere ise İkinci Grup deniyordu. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında milletiyle olan sıkı ilişkilerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu aracılığıyla sağlıyordu. Barış döneminde çağdaşlaşma yolunda yapılacak yeniliklerin gerçekleştirilebilmesi için güvenebileceği genç, dinamik ve inkılapçı insanlara ihtiyaç vardı. Mustafa Kemal hem bu düşüncelerini gerçekleştirmek hem de millî egemenlik anlayışını daha da pekiştirmek amacıyla 9 Eylül 1923 tarihinde başkanlığını yaptığı Halk Fırkasını kurdu. www.ilginize.com Böylece gerçekleştirmeyi düşündüğü çok partili yaşam için ilk adımı atmış oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra ise bu parti, Cumhuriyet Halk Fırkası adını aldı (1924). Atatürk’ün gerçekleştirdiği bütün inkılaplar bu parti programına dayanılarak yapılmıştır. Yine partinin programında yer alan Atatürk ilkelerinin tümü bu parti aracılığıyla devlet yönetimine ve anayasaya uygulanmış ve halk tarafından benimsenmiştir.

2. Atatürk, millet egemenliğinin Mecliste çok parti ile temsil edilmesini niçin istemiş olabilir? Anlatınız.

Mustafa Kemal, Türkiye’de demokrasinin yerleşmesini ve kısa sürede gelişmesini istediğinden istemiştir.

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluş amaçları nelerdir? Belirtiniz.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası parti programında Cumhuriyet ilkelerine bağlı olduğunu, halk egemenliğine saygılı olduğunu ve ekonomide liberalizmi savunduğunu belirtiyordu. Ayrıca dini düşünce ve inançlara saygılı olduğuna parti programında yer veriyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında “din ve inançlara saygılı” olduğunun vurgulanması, cumhuriyet karşıtlarının bu parti içerisinde toplanmasına sebep oldu. Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’in yaptığı inkılaplara muhalif olanlar, parti içerisinde hızla çoğalmaya başladılar. Partinin din konusunda izlediği politika, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşayan bazı vatandaşlar üzerinde etkili oldu. Bu gelişmelerin sonunda doğuda büyük bir ayaklanma çıkartıldı. Cumhuriyet rejiminin tehlikeye düştüğünü gören devlet görevlileri, gerekli önlemleri alarak ayaklanmanın bastırılmasını sağladılar.

4. Kendisine düzenlenen suikast girişiminden sonra Atatürk nasıl davranmıştır? Belirtiniz.

Suikast girişiminden sonra Mustafa Kemal, yayınladığı bildiride: “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet (sonsuza) kadar payidar (kalıcı) olacaktır.” diyerek cumhuriyet rejiminin sonsuza kadar var olacağına işaret etmiştir.

5. Türkiye’nin jeopolitik önemi taşıdığı hangi özelliklerden kaynaklanmaktadır? Açıklayınız.

  • Zengin doğal kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya’nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde yer alması,
  • Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının Batı’ya ulaştırılmasında doğal bir köprü oluşturması,
  • Dünyadaki doğal enerji kaynaklarının büyük bir bölümünün ülkemizin etrafındaki devletlerde olması,
  • Karadeniz-Akdeniz deniz yolu ulaşımının Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerinden yapılması.

Ülkemiz, coğrafi konumundan dolayı jeopolitik bir öneme sahiptir. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği bölgede yer alan Türkiye, iki kıta arasında ulaşım, ticaret, haberleşme ve kültür etkileşim alanlarında bir köprü durumundadır. Türkiye’nin bu özel coğrafi konumu ona, stratejik açıdan büyük önem kazandırmaktadır. Avrupa’da ve Asya’da toprakları bulunan yurdumuz, her iki kıtada da bulunan ülkeler üzerinde etkili bir dış politika izlemektedir.

Türkiye’nin, Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması ülkemize büyük bir stratejik önem kazandırmaktadır.

Yurdumuzun, petrol kaynaklarına sahip ülkeler ile endüstrileşmiş ülkeler arasında bulunması jeopolitik önemini daha çok artırmaktadır. Türkiye, bu özelliğinden dolayı dünya güç dengesinde de önemli bir yere sahiptir. Dünya devletlerinin her zaman ilgi gösterdikleri bu bölgede Türkiye, bir güç unsuru olarak bütün dünyaya güven veren bir ülke görünümündedir.

Bazı devletlerin ülkemizin jeopolitik öneminden kaynaklanan gücünü azaltmak isteyecekleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zayıflatmak ve bölmek için çaba harcayabilecekleri unutulmamalıdır. Çünkü Türkiye, modern yapısı, güçlü ordusu ve Atatürkçü düşünce sistemini esas alan rejimiyle çağdaş bir ülkedir.

6. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditlere karşı bize düşen görevler nelerdir? Belirtiniz.

İç ve dış tehditler karşısında Türk milletine düşen en önemli görev, her türlü ideolojik, bölücü ve yıkıcı çalışmalara karşı her zaman uyanık olmaktır. Türk milleti, millî birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeli, demokratik sistemden ödün vermemelidir. Türk milleti içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı mücadele edebilmek için aşağıdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

  • Türk tarihini iyi bilmeli ve tarihten dersler almalıyız.
  • Türk gençliği olarak milletimizi ve vatanımızı çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışmalıyız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye oluşturmak için akıl ve bilimin önderliğinde hareket ederek Atatürkçü düşünce sisteminden yararlanmalıyız.
  • Milletin birlik ve beraberliğini, vatanın bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmalıyız. Türkiye’nin gelişmesine engel olmak isteyen iç ve dış propaganda ve tehdit odaklarının amaçlarını, faaliyetlerini bilmeliyiz.
  • Demokratik, laik, hukuk devletine sahip çıkmalıyız.
  • Hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu ve bu konuda çok çalışmak ve üretmek gerektiğini bilmeli ve uygulamalıyız.

B. “Cumhuriyet – Ankara – muhalefet – jeopolitik – İzmir – Serbest Cumhuriyet – jeopolitik konum – iktidar”

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.

1. Atatürk’ün silah arkadaşları tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye’nin ilk muhalefet partisidir.

2. Bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumundan dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajlara jeopolitik konum denir.

3. Atatürk’e suikast girişimi İzmir şehrinde gerçekleştirilmek istendi.

4. Atatürk’ün arkadaşı Ali Fethi Okyar’dan açmasını istediği partinin adı Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır.

5. Halk Fırkası, cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (Y) Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.

2. (Y) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında “Din elden gidiyor.” ibaresine yer verilmiştir.

3. (D) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı politikalar üretmesi amacıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

4. (D) İç ve dış tehditlere karşı ülkemizde millî birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmamız gerekir.

5. (Y) Türkiye Çanakkale ve İstanbul boğazları ile Avrupa ve Afrika kıtaları arasında stratejik bir konuma sahiptir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.