Ramazan ayı ve muharrem ayı iftar yemeği hizmeti alım ihalesi

RAMAZAN AYI VE MUHARREM AYI İFTAR YEMEĞİ HİZMET ALIMI İŞİ
BAYRAKLI BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sahibi: BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01952750
Şehir: İZMİR
İlçe: Bayraklı
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.01.2024 10:30
İhale Kayıt No: 2023/1495588

Ramazan ayı ve muharrem ayı iftar yemeği hizmeti alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.12.2023
1
A+
A-

RAMAZAN AYI VE MUHARREM AYI İFTAR YEMEĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1495588
1-İdarenin
a) AdıBAYRAKLI BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) AdresiOsmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3 35535 Osmangazi BAYRAKLI/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası2324772000 – 2323471005
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) AdıRAMAZAN AYI VE MUHARREM AYI İFTAR YEMEĞİ HİZMET ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarıRamazan Ayı İftar Yemeği (3 Çeşit) 13.000 Adet , Muharrem Ayı İftar Yemeği (4 Çeşit) 2.000 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerRamazan Ayı İftar Yemeği Hizmeti Teslim Noktası: Bayraklı sınırları içerisinde kalmak kaydı ile idarenin belirleyeceği noktalara yüklenici tarafından yemek teslim edilecektir. Muharrem Ayı İftar Hizmeti Teslim noktası: Bayraklı Belediyesi Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cem Evi (7020 Sokak No: 239/1 Nafiz Gürman Mah. Bayraklı) adresi yemek teslim noktasıdır.
ç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihi 11.03.2024, işin bitiş tarihi 18.07.2024
d) İşe başlama tarihi11.03.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati11.01.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3, Bayraklı-İzmir

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) Ticaret ve Sanayi odasından bir günde en az  1000 (bin) adet yemek üreterek servis yapabileceğini belgeleyen mutfak kapasite raporu (Aslı ya da ticaret ve sanayi odasınca tasdikli örneği ya da noter tasdikli örneği ya da aslı idarece görülmek kaydıyla idarece aslı gibidir yapılmış örneği sunulmalıdır). Kapasite raporu ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş olmalı, isteklinin hizmeti gerçekleştireceği mutfağına/üretim yerine ait olmalıdır.
2) İsteklinin mutfağına/hizmet üretim yerine ait İşletme Kayıt Belgesi  ya da Gıda Üretim İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
1) Ticaret ve Sanayi odasından bir günde en az 1000 (bin) adet yemek üreterek servis yapabileceğini belgeleyen mutfak kapasite raporu (Aslı ya da ticaret ve sanayi odasınca tasdikli örneği ya da noter tasdikli örneği 
Ramazan Ayı İftar Yemeği toplamda 13.000 adet olup bazı günler günlük adet alımı 1000 adet olabileceği için günlük kapasite 1000 adet yemek üretimi olarak belirlenmiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel kurum ve kuruluşlara yapılan tek bir sözleşme kapsamında yapılmış yemek hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.