Rasat kuyuları uzaktan seviye ve kalite izleme teçhizatı alım ihalesi

YERALTISUYU RASAT KUYULARI UZAKTAN SEVİYE VE KALİTE İZLEME TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR DSİ YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sahibi: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER YAS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01953126
Şehir: ANKARA
İlçe: Çankaya
Semt-Mahalle: MUSTAFA KEMAL MAH. / 100.YIL
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.01.2024 10:00
İhale Kayıt No: 2023/1394636

Rasat kuyuları uzaktan seviye ve kalite izleme teçhizatı alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 21.12.2023
0
A+
A-

ANTALYA KUMLUCA ALT HAVZASI KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ KAPSAMINDA YERALTISUYU RASAT KUYULARI UZAKTAN SEVİYE VE KALİTE İZLEME TEÇHİZATI ALIMI VE MONTAJI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN
1-İdarenin
a) Adı
2023/1394636
DSİ YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AdresiTelefon ve faks numarasıç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıMustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 06530 ÇANKAYA/ANKARA : 03124544300 – 03124544305
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın a) AdıANTALYA KUMLUCA ALT HAVZASI KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ KAPSAMINDA YERALTISUYU RASAT KUYULARI UZAKTAN SEVİYE VE KALİTE İZLEME TEÇHİZATI ALIMI VE MONTAJI
b)Niteliği, türü ve miktarı4 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer ç) Süresi/teslim tarihiİşe ait özel teknik şartnamede belirtilen kuyular
Yeraltısuyu Rasat Kuyuları Uzaktan Seviye Ve Kalite İzleme Teçhizatının tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama yazısının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde ve tek partide teslim edilecektir.
d)İşe başlama tarihiİdarenin yer teslimi yaptığı tarih olacaktır.
3-İhaleninİhale (son teklif verme) tarih ve saatiİhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)04.01.2024 – 10:00
DSİ Genel Müdürlüğü Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı D Blok 8. Kat C-827 Toplantı Salonu – Mustafa Kemal Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ANKARA
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, malzemenin teknik özelliklerini gösteren matbu katalog ve prospektüsleri ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında katalog ve prospektüsleri ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Katalog ve prospektüslerin her sayfası yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Verilen bu dokümanlar, kuyu kameralarının uygunluğunu kanıtlayıcı nitelikte olacak ve şartnamede istenilen hususlara uygunluğunu kontrol etmek için gerekli teknik bilgileri kapsayacaktır.

 1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
 2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 4. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 5. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 12. Diğer hususlar:
Belge AdıAçıklama
Matbu, Prospektüs, Katologİstekliler, malzemenin teknik özelliklerini gösteren matbu katalog ve prospektüsleri ihaleye sunacağını beyan edecektir.

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.