RTÜK İletişim Portalı uygulaması bakımı hizmeti alım ihalesi

RTÜK İletişim Portalı uygulaması bakımı hizmeti alınacak
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
RTÜK İLETİŞİM PORTALI UYGULAMASI BAKIMI

İlan Sahibi: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI (RTÜK)
İlan Numarası: ILN01952798
Şehir: ANKARA
İlçe: Çankaya
Semt-Mahalle: ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.01.2024 10:30
İhale Kayıt No: 2023/1475669

RTÜK İletişim Portalı uygulaması bakımı hizmeti alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
1
A+
A-

RTÜK İletişim Portalı uygulaması bakımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1475669
1-İdarenin
a) AdıRADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
b) AdresiÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1597. CADDE NO:13 06800 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası3122975000 – 3122975510
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) AdıRTÜK İletişim Portalı uygulaması bakımı
b) Niteliği, türü ve miktarıRTÜK İletişim Portalı Uygulamasının 2024 yılına ait 12 aylık bakım işi. Bir ayı doldurmayan çalışmalar gün bazlı hesaplanacaktır ve hakedişten kesilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerRadyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan merkez hizmet binası
ç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati04.01.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Üniversiteler Mahallesi 1597. Cad. No:13 Bilkent Çankaya/Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Düzenlenen “Kamu Bilişim Yetki Belgesi”
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Düzenlenen “Yazılım Yetki Belgesi”
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.