Sancaktepe Belediyesi 3.513,55 m² kapalı alandan oluşan sosyal tesisini kiraya verilecek

İlan Sahibi: SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01951811
Şehir: İSTANBUL
İlçe: Sancaktepe
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü: Kiraya Verme
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.12.2023 10:30

Sancaktepe Belediyesi 3.513,55 m² kapalı alandan oluşan sosyal tesisini kiraya verilecek
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.12.2023
5
A+
A-

1. Belediyemizin Hüküm ve tasarrufunda bulunan, Fatih Mahallesi Esentepe Sokak No:1 Sancaktepe adresinde bulunan,  3.513,55 m² kapalı alandan oluşan sosyal tesis, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ile ihale şartnamesi çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.
2. İHALE ŞARTNAMESİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
İhale ile ilgili şartname Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilecek olup ihaleye katılmak için 10.000,00-TL karşılığında satın alınacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı ihalenin iptal edilmesi halinde şartname bedelinin iadesi yapılmaz.
3. KİRALAMA İHALESİNİN
a) Yapılacağı Yer: Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası
b) İhale Tarihi: 28.12.2023
c) İhale Saati: 10:30
d) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4.  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.
5. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
a) Aylık Kira Bedeli: 75.000,00 TL+KDV
b) Tahmini Bedel Miktarı (10 Yıllık) : 9.000.000,00 TL+KDV
c) Geçici Teminat Miktarı: 270.000,00 TL (10 yıllık Kira Bedelinin %3’ü)
6. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi ile tebligat için adres beyanı
2- Nüfus kayıt örneği,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge,
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”.
8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge
9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge
10- İlan tarihinden sonra Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı  “Şartname”.
7- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge
8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge
9- İlan tarihinden sonra Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.
10- Tebligat için adres beyanı,
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

7. TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH
İstekliler tekliflerini en son 27.12.2023 tarihinde saat 15:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.