Tıbbi cihaz (9 kalem) satın alım ihalesi

Tıbbi cihaz (9 kalem) satın alınacak

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İlan Sahibi: ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ
İlan Numarası: ILN01953253
Şehir: ANKARA
İlçe: Altındağ
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.01.2024 10:30
İhale Kayıt No: 2023/1426064

Tıbbi cihaz (9 kalem) satın alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.12.2023
3
A+
A-

9 Kalem Hemodiyaliz Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1426064
1-İdarenin
a) AdıANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ
b) AdresiANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Hastaneler Başhekimliği – A.Ü. İbni Sina Hastanesi Karşısı Akademik Yerleşke L. Blok 3. Kat Ankara/ALTINDAĞ
c) Telefon ve faks numarası3125083627 – 3123103829
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı9 Kalem Hemodiyaliz Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı9 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Malzeme ve Stok Kontrol Birimi
ç) Süresi/teslim tarihiSözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından verilecek siparişte; ilgili kalemler için 15(onbeş) iş günü içinde tek parti veya partiler halinde istenilen kısmın miktarının tamamını teslim edeceklerdir.
d) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati09.01.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihale Komisyon Odası (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler teklif etmiş oldukları Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler veya cihazlar için ” SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ”‘ne sahip olacaklar yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edecekler ve istenildiğinde ilgili belgeyi getireceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait Ürün Takip Sistemine kayıtlı barkod (ürün) numarasını (ÜTS’den aldıkları belge ile birlikte)yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir. İstekliler, ÜTS Kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı verecektir.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında olan malzemeler için kalite belgelerini  idare istediği takdirde vereceklerdir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler teklif ettikleri kalemler ile ilgili üretici firma veya ithalatçı firma ise Firma Tanımlayıcı Numarasını, yetkili satıcı veya bayi ise Bayi Tanımlayıcı Numarasını ÜTS’den almış oldukları belge ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, teklif etmiş oldukları malzemeye ilişkin  birer adet numuneyi A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina  Hastanesi Tıbbi Malzeme ve Stok Kontrol Birimi ihaleden sonra tutanak karşılığı  teslim edeceklerdir.Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen ürünün ihale sıra numarası,İhale kayıt numarası,ihale adı, firmanın adı ve telefon numarası bulunmalıdır. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.