Üst hakkı karşılığı inşaat yapım ihalesi

ÜST HAKKI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan

İlan Sahibi: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01949317
Şehir: ANKARA
İlçe: Yenimahalle
Semt-Mahalle: EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü: Kiraya Verme
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.12.2023 14:00

Üst hakkı karşılığı inşaat yapım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
0
A+
A-

Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya İlçesi Lodumu Mahallesi 28455 Ada 2 parselde 2886 Sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Üst Hakkı tesis edilerek inşaat yaptırılacaktır.
 

İliİlçesiMahalleAda/ParselArsa Alanı (m2)İmar KullanımıEmsalYençokİhale Kapsamında İnşa Edilecek BirimlerKeşif Bedeli (TL)
ANKARAÇANKAYALODUMU28455/227167Rekreasyon Alanı0,152 Kat1- 6 Adet Tenis Kortu    2-Kafe   3-Restoran   4-İdari Bina + Giyinme Alanı   5-Peyzaj Alanı30.556.635,60

Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya İlçesi Lodumu Mahallesi içerisinde bulunan imarın 28455/2 ada/parseli üzerine Üst Hakkı karşılığı uluslararası standartlara uygun 6 adet tenis kortu, Kafe (açık ve kapalı alan toplamı 100 m2’yi aşamayacaktır), Restoran (250 m2 kapalı alan), İdari Bina + Giyinme Alanı (150 m2 kapalı alan) ve peyzaj alanları yaptırılacaktır. Belirtilen inşaat alanlarının ekli mahal listesine uygun olarak ihale şartnamesi, sözleşme ve eklerine göre belirlenen süre içerisinde yüklenici tarafından hazırlanarak İdare tarafından onaylanan proje ve ekleri doğrultusunda yapılacak olan inşaat; anahtar teslimi şeklinde, iskân ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş, ada içi alt yapılar ve ada dışındaki ana hatlara olan bağlantıları yapılmış, ferdi abonelikler hazır hale getirilmiş, ada içi peyzaj ve çevre düzenlemesi bitirilerek Üst Hakkı tesis edilmesi işi olup, İdareye Üst Hakkı Kullanım süresi olarak en az süreyi teklif eden ve ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz istekli tercih edilecektir.
 

1- Bu işin tahmini keşif bedeli; 30.556.635,60TL (Otuz Milyon Beş Yüz Elli Altı Bin Altı Yüz Otuz Beş Türk Lirası Altmış Kuruş) dir.     

2- İhale iki oturum olarak gerçekleştirilecek olup; 1. Oturum 28/12/2023 perşembe günü saat 14.00’de, 2.Oturum 04/01/2024 perşembe günü, saat 14.00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle /ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinde 27.12.2023 tarihi saat 16.00’ya kadar görülebilir.

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.

5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a) İkametgâh belgesi veya tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2023 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

3. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif, vakıf, sivil toplum kuruluşu vb. olması halinde; bu iş veya benzeri işler için yetki verildiğine dair Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

c) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

e) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 30.556.635,60 x  %3 = 916.699,07-TL (Dokuz Yüz On Altı Bin Altı Yüz Doksan Dokuz Türk Lirası Yedi Kuruş ) Geçici Teminat vermesi,

1. İstekliler, Son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %50’i kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. SGK borcu / Vergi borcu olmadığına veya yapılandırma yapıldığına dair belge

4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge

6. Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir)

– Cirosu yaklaşık maliyetin %25’inden az olmaması
– Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar oranı en az 0,75 olması
– Özkaynaklar / Toplam aktifler oranı en az 0,15 olması
– Kısa vadeli banka borçları / Özkaynaklar oranı 0,50’den küçük olması

7. İşin keşif bedelinin % 25’i kadar kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi banka referans mektubu verilecektir.

f) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; iş ortaklığı beyannamesi verilecektir.

1) E/1 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise pilot firmanın taahhüt etmesi gereken iş bitirme miktarının % 40’ nispetinde,

2) E/2 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

3) E/3 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

4) E/4 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

5) E/5 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

6) E/6 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

7) E/7 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise % 50’ nispetinde münferiden karşılanacaktır.

8) Geçici ve kesin teminat mektupları pilot firma ve/veya ortaklarınca müştereken karşılanacaktır.

9) İhalenin üzerinde kalması halinde noter onaylı ortaklık sözleşmesi idareye sunulacaktır.

g) Yer Görme Belgesi

h) Şartname Alındı Makbuzu

i) İstekli tarafından hazırlatılmak üzere işe ait mimari uygulama, statik uygulama, mekanik tesisat uygulama, elektrik tesisatı uygulama ve peyzaj uygulama projeleri seri numaraları belirtilerek iki adet CD halinde ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır. Uygulama projeleri autocad programında hazırlatılmış ve dwg formatında kaydedilmiş olacaktır.

j) İstekli alt yüklenici çalıştıracak ise yukarıda sıralanan teknik ve mali duruma ilişkin belgeler altyüklenici tarafından temin edilecek ve istekli ile altyüklenici arasında imzalanan sözleşme dış zarf içerisinde sunulacaktır. (İhalenin üzerinde kalması halinde altyüklenici ile istekli arasındaki sözleşme noter onaylı olarak İdareye sunulacaktır.)

k) İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek süre, rakam ve yazı birbiri ile uyumlu ve okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Üst Hakkı karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8- Bu işin şartnamesi 10.000,00 TL  (On Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 27.12.2023 günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir.

İLAN OLUNUR

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.